Zo werkt onze Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Ze praten bijvoorbeeld mee over het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen.
Communicatie met onze achterban is zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om één van de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën. De ledenlijst van de MR, haar bereikbaarheid en de commissie-indeling kunt u hieronder vinden.

  • Jolanda Stockey (voorzitter)
  • Saskia Forster (secretaris)
  • Burnett Senft (lid)

U kunt de MR bereiken via de mail mr@dreef.kolom.net

De MR is nog op zoek naar twee ouders die deel willen nemen aan de MR, heeft u interesse laat het ons weten via bovenstaand mailadres of bel 020-5195070. U kunt vragen naar één van bovenstaande leden.
 

GMR

Alle scholen van Kolom hebben een eigen MR. Samen hebben de scholen echter ook een medezeggenschapsraad: de GMR.

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is de overkoepelende medezeggenschapsraad van Kolom: het medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van de onder Kolom vallende scholen. Kolom kent twee GMRaden.  Eén voor de Praktijkcolleges en één voor de SBO- en (V)SO-scholen. Voor niet-schoolsoort specifieke zaken vormen zij één GMR.

Sommige zaken worden op schoolniveau beslist en komen dus automatisch in de MR aan de orde. Daarnaast spelen veel belangrijke school-overstijgende zaken, waarvoor Kolom op bestuursniveau beleid ontwikkelt en vaststelt. De GMR behartigt het gemeenschappelijk belang als het gaat om het beleid vanuit het bestuur van Kolom.

Net als bij een MR bestaat de GMR uit een personeels- en oudergeleding. De GMR voor de PRO-scholen staat ook open voor leerlingen.