Ons ondersteuningsaanbod

Om de leerlingen op De Dreef zo goed mogelijk te begeleiden, werkt het hele team van De Dreef samen om de doelen van de leerlingen te behalen. We werken vanuit  de samenwerkingsdriehoek Ouders, Leerling en School. Daarnaast hebben we nauw contact met externe partijen om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.Klik hier voor een overzicht van  het Schoolondersteuningsplan, of hier voor ons volledige Schoolondersteuningsplan 

 

Mentorschap

De belangrijkste persoon binnen de school voor de leerling is de mentor.

De mentor is: het eerste aanspreekpunt voor de leerling; het contactpunt voor de ouders/verzorgers; de begeleider van de leerling van zijn/haar groep; verantwoordelijk voor de ondersteuning die de leerlingen krijgen.

De leerlingen kunnen met vragen, problemen en andere zaken bij hun mentor terecht.

Leerlingbegeleiding

Naast het ondersteunen van de leerkrachten bij de inhoud van de lessen hebben de Ondersteuningscoördinator en de gedragswetenschapper als taak het begeleiden van de mentoren en het coördineren van de speciale ondersteuning voor onze leerlingen.

 

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam van De Dreef bestaat uit de zorgcoördinator, de gedragswetenschapper en de OKT-coach.

Het zorgteam ondersteunt de leerlingen en docenten van De Dreef. Tijdens het interne overleg wordt de zorg om en begeleiding van de leerlingen besproken.

Hierbij zijn de ondersteuningscoördinator, de OKT-coach, de gedragswetenschapper en de betreffende mentor aanwezig. Ook kunnen bij dit overleg de verzuimcoördinator, de stagecoördinator en eventueel andere intern betrokkenen worden uitgenodigd. De ouders worden door de mentor op de hoogte gebracht als een leerling tijdens dit teamoverleg besproken wordt. Ook geven mentoren een terugkoppeling hiervan aan de ouders.

Mentoren kunnen altijd terecht bij het ondersteuningsteam wanneer zij een hulpvraag hebben met betrekking tot de zorg om en daarvoor de ondersteuning van een leerling. De mentor stelt dan in overleg met de ondersteuningscoördinator een plan op en bespreekt dit met de ouders.

MDO

Om een leerling goed te begeleiden is het belangrijk dat alle betrokkenen om de leerling heen goed samenwerken. Hiervoor organiseren wij als school zo nodig een Multi Disciplinair Overleg (MDO). Dit is een gesprek met ouders, leerling, school en andere betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld de onderwijsconsulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband zijn, een externe hulpverlener, een coach van het OKT, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar.  

Zorg Advies Team (ZAT)

Naast het ondersteuningsteam heeft De Dreef een ZAT.                                    Het ZAT op De Dreef bestaat uit:

• de directeur;

• de ondersteuningscoördinator;

• de gedragswetenschapper;

• de leerplichtambtenaar;

• de wijkagent (indien noodzakelijk);

• de schoolarts;

• de OKT-coach.

Het ZAT heeft eens in de 6 à 8 weken een overleg en hierin worden leerlingen besproken met zeer specifieke hulpvragen. De ZAT-leden bespreken de leerling en geven advies vanuit hun eigen expertise.

Als een leerling besproken wordt in dit overleg vraagt de mentor de ouders hiervoor van tevoren toestemming. Gegevens worden daarna verwerkt in het digitale leerling dossier. Ouders hebben recht op inzage. De mentoren stellen de ouders op de hoogte van de uitkomst van het ZAT. In gezamenlijk overleg worden dan de vervolgstappen afgesproken.

Als een leerling ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd door verwaarlozing of huiselijk geweld, hoeven ouders niet vooraf ingelicht te worden over een bespreking in het ZAT. Bij het besluit van een zorgmelding bij Veilig Thuis worden ouders bij voorkeur in een gesprek op de hoogte gesteld. 

Ouder- en Kindteam (OKT)

Er is vanuit het OKT één vast contactpersoon aangewezen met wie De Dreef samenwerkt. Een  OKT-coach is een vorm van laagdrempelige hulpverlening.  Meer informatie over het Ouder- en Kind team staat ook op onze website.

Leerlingvolgsysteem

Hierin staat het digitale dossier van de leerling. Alles betreffende de leerling en zijn/haar ondersteuning/begeleiding wordt vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Presentis. Dit systeem is bedoeld om de leerling goed te kunnen ondersteunen en nog beter te kunnen volgen in zijn ontwikkeling. De leerling is zelf eigenaar van zijn leerontwikkeling. Ook is betrokkenheid van ouders d.m.v. een eigen inlog mogelijk. 

Contactpersonen

Met vragen over seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten kunt u bij de mentor terecht of bij de interne contactpersoon.