Zo werkt onze Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (mr) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Ze praten bijvoorbeeld mee over het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

In de MR van de Dreef hebben de volgende personen zitting;

  • Johan de Haas (personeel, secretaris)
  • Jolanda Stockey (personeel)