Wie zijn wij

Praktijkcollege De Dreef is een school die gericht is op groei, met een zorgzaam en veelzijdig karakter en een sterke focus op veiligheid.

Ons team

 • Speelt in op veranderingen en past ons onderwijs aan om onze leerlingen voor te bereiden op toekomstige werkplekken.
 • Hecht grote waarde aan het creëren van een positieve en veilige omgeving waarin leerlingen, docenten en ondersteunend personeel optimaal kunnen functioneren.
 • Biedt leerlingen een veelzijdige vorming die zich niet alleen richt op praktische kennis en vaardigheden, maar ook op sociale en culturele ontwikkeling.
 • Omarmt onze openbare identiteit en helpt leerlingen bij het ontwikkelen van normen en waarden gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen, respect voor anderen, en een inclusieve houding ten opzichte van afkomst, ras, geloof en overtuiging.

Onze leerlingbegeleiding is persoonlijk en plaatst de individuele leerling centraal. Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelen van competenties. In het praktijkonderwijs krijgen leerlingen diepgaand inzicht in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Schoolgids

Praktijkcollege De Dreef is een school met een veilig leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen zich thuis voelen en zich verder kunnen ontwikkelen op weg naar zelfstandigheid op het gebied van werken, wonen en leven.

Ouderraad

Op De Dreef is momenteel geen ouderraad, hiervoor kunnen ouders zich aanmelden.
De ouderraad is een groep ouders die zich vrijwillig inzetten om de belangen van leerlingen en ouders op school te behartigen. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een ouderraad ? Over het algemeen streeft de ouderraad ernaar om de school-ouder-relatie te versterken en bij te dragen aan een positieve leeromgeving voor alle betrokkenen. De taken van de ouderraad:

Belangenbehartiging

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en leerlingen van onze school en pleit voor hun belangen bij de schoolleiding, het schoolbestuur en andere relevante instanties. Ze kunnen bijvoorbeeld input geven over schoolbeleid en leerplannen en andere schoolgerelateerde zaken. Betrekken van ouders: De ouderraad probeert ouders actief te betrekken bij de school. Ze kunnen ouderbijeenkomsten organiseren, nieuwsbrieven verspreiden en andere initiatieven nemen om de betrokkenheid van ouders te vergroten.

Organiseren van evenementen

Ouderraden kunnen samen met ons team schoolgerelateerde evenementen organiseren, zoals ouderavonden, sportdagen, schoolfeesten.. Deze evenementen dragen bij aan de schoolgemeenschap en helpen de schoolfondsen te vergroten.

Bevorderen van ouderbetrokkenheid

Een belangrijk doel van ouderraad is het stimuleren van ouderbetrokkenheid in het onderwijsproces. Ze kunnen ouders aanmoedigen om actief deel te nemen aan het onderwijs van hun kinderen en om te helpen bij hun didactische en sociale ontwikkeling.


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat bestaat uit zowel ouders als personeelsleden van de school. De belangrijkste taak van de MR is het behartigen van de belangen van ouders, leerlingen en personeel binnen de schoolorganisatie. Dit omvat onder andere:

 • Advies geven: De MR heeft adviesrecht over verschillende zaken die de school betreffen, zoals het schoolbeleid, de onderwijskwaliteit, de financiën, en de veiligheid op school. De schoolleiding moet serieus rekening houden met het advies van de MR voordat beslissingen worden genomen.
 • Instemmingsrecht: Op bepaalde gebieden heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat bepaalde beslissingen niet kunnen worden genomen zonder goedkeuring van de MR. Dit geldt bijvoorbeeld voor veranderingen in het schoolreglement, het vaststellen van de schoolgids en het aanstellen van de schoolleiding.
 • Overleg: De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding om de gang van zaken op school te bespreken, problemen aan te kaarten en oplossingen te zoeken. Dit overleg draagt bij aan transparantie en open communicatie tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding.
 • Klankbord: De MR fungeert als klankbordgroep voor ouders, leerlingen en personeel. Ze kunnen bij de MR terecht met vragen, zorgen of suggesties met betrekking tot de school.

Kortom, de medezeggenschapsraad heeft als doel de betrokkenheid en inspraak van ouders, leerlingen en personeel bij de besluitvorming op school te bevorderen en ervoor te zorgen dat de belangen van alle betrokkenen worden vertegenwoordigd. De MR bestaat uit:

 • Mevr. J.Stockey (voorzitter)
 • Mevr. S. Forster (secretaris)
 • De heer S. Senft (lid)

Ouders kunnen zich nog aanmelden voor de MR.